Adatvédelmi tájékoztató

Ezen a weboldalon és a kapcsolódó, innen elérhető és általunk üzemeltetett szolgáltatások oldalain látogatóink adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679. sz. Európai Parlament és a Tanács Rendelet (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), továbbá az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.), az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) valamint az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján a PHARMAFLIGHT, mint Adatkezelő a személyes adatok kezelése körében az alábbi tájékoztatást nyújtja:

Mire vonatkoznak ezek a szabályok?

Ezen szabályok a PHARMAFLIGHT Zrt. által üzemeltetett weboldalra vonatkoznak: www.pharmaflight.hu. Nem vonatkoznak az oldalról egy kattintással elérhető weboldalakra, amiket mások üzemeltetnek, saját feltételeik szerint.

Ha bármilyen okból fontos lehet önnek ez a szabályzat a későbbiekben, tekintse át újra, mert fenntartjuk a jogot, hogy ezt a szabályzatot a változó elvárások szerint megváltoztassuk a jövőben.

Az adatkezelő adatai

Az adatkezelő megnevezése: PHARMAFLIGHT Zrt. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelő címe: 4030 Debrecen, Szatke Ferenc u. 1.

Az adatkezelő telefonszáma: 06 52 870 270

az adatkezelő e-mail címe: info@pharmaflight.hu

Általános ismertető az adatkezelésről és a gyűjtött adatokról

Milyen információt kezelünk és miért?

Amikor meglátogatja weboldalunkat, akkor az olyan adatok, mint az IP cím (az ön gépének internetes hálózati címe), az időpont, a látogatott oldalak és más technikai adatok is naplózásra kerülnek. Mindez névtelenül történik, így az ön személyével sem most, sem a jövőben nem hozható összefüggésbe. Az adatokat nem elemezzük, kizárólag statisztikai célokat szolgálnak. Statisztikai elemzés után – amit arra használunk, hogy lássuk, hány látogatónk van, és hogyan biztosíthatjuk az oldalaink megfelelően gyors működését –, az adatokat töröljük.

Amennyiben többet szeretne tudni erről, lehetősége van írásban részletesebb tájékoztatást kérni a Szabályzat végén található elérhetőségek valamelyikén, amire feltétlenül válaszolunk.

Mi a személyes adat?

Személyes adat minden olyan adat, ami összefüggésbe hozható az érintettel, ez esetben önnel (például név, lakcím, telefonszám).

Mi az egészségügyi adat?

Az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett, vagy származtatott adat, továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat.

Az adatkezelés célja:

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük

A Kezelt adatok köre:

 • vezetéknév, keresztnév
 • állandó lakcím / székhely
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • cégek esetében adószám

Az adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

 Az adatkezelés célja

Egyes szolgáltatásaink (időpontfoglalás, érdeklődés, ajánlatkérés, álláspályázat stb.) használata során ön önként megadhatja az alábbi adatait.

A Kezelt adatok köre:

 • vezetéknév, keresztnév
 • állandó lakcím
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • egyedi azonosító

Álláspályázat esetében az alábbi adatokra van szükségünk:

       önéletrajz

Az adatkezelés időtartama:

 A fenti adatokat 5 évig kezeljük. Az önéletrajzot sikertelen interjút követően 5 munkanapon belül töröljük rendszerünkből.

Az adatkezelés célja

Az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésének célja az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is, az érintett egészségi állapotának nyomon követése, a népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele, valamint a betegjogok érvényesítése. Egészségügyi és személyazonosító adatokat a fentieken túl az Eüak. 4. § (2) bekezdésében foglaltak szerint is lehet kezelni. Ennek értelmében személyes adat kezelhető például közegészségügyi, járványügyi, tudományos kutatási, finanszírozást ellenőrző, vagy nyomozati célból.

A repülő-egészségügyi alkalmassági szolgáltatás előjegyzéséhez a további adatokra van szükségünk:

 • születési hely és idő
 • egészségügyi alkalmassági lejárati dátuma
 • választott egészségügyi osztály
 • betegség
 • gyógyszerszedési gyakoriság, készítmények, adagolás
 • kezeléstörténet

A repülő-egészségügyi alkalmassági szolgáltatás előjegyzéséhez az alábbi adatait adhatja még meg nekünk:

 • összes repült órák száma
 • repült típus
 • Wizz Air azonosító kártya száma

Az adatkezelés időtartama:

Eüak. 30. § szerint: Az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított legalább 30 évig; a zárójelentést legalább 50 évig kell megőrizni, Képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell megőrizni

További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama.

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

Az adatkezelés jogalapjai

Jogszerű az adatkezelés, ha

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.   <<h2>> A hozzájárulás feltételei

Amennyiben a személyes adatok kezelését nem tagállami jog határozza meg, és nem alkalmazhatóak a hivatkozott jogszabályok által meghatározott egyéb jogalapok, a személyes adatok kizárólag az érintettek hozzájárulása alapján kezelhetőek. Ilyen adatkezelésnek minősülnek pl. kapcsolattartási adatok, vagy étkezési szokások megadása. A hozzájárulás az az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti azonban a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

  <<h2>> Továbbíthatják az adataimat más szervezetnek vagy személynek?

Tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Adatait kizárólag mi kezeljük az itt leírtak szerint és semmilyen esetben sem továbbítjuk harmadik félnek, legyen az vállalkozás, szervezet vagy más intézmény.

Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket. A repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálathoz kapcsolódóan megadott adatait a légügyi személyzet orvosi bizonyítványait kezelő EMPIC FCLM alkalmazás is tárol, melyet a központi szolgáltató üzemeltet, továbbá a név, születési dátum és a repülő-egészégügyi vizsgálati osztály továbbításra kerül e-mailes formában, titkosítva a Légügyi Hatóság részére. Valamint az EESZT használata, amelyre minden egészségügyi adat felkerül, illetve a repülő-orvosi hatósági vizsgálat során nyert egészségügyi adatok, amelyeket JAVA alapú központi szerverre rögzítünk a légügyi hatóságnál, beleértve a személyes iratok másolatát is!

Meddig kezeljük az adatokat és hol tároljuk azokat?

Az adatokat a fentebb írt határidőkig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. Statisztikai, látogatási adatait a következő hónap folyamán töröljük.

A gyűjtött technikai adatokat a PHARMAFLIGHT Zrt. saját szerverein tároljuk, nagy biztonságú, megfelelően védett informatikai környezetben.

Milyen technológiákat használunk?

Sütik

A „sütik” olyan kis szöveges információk, amit a böngészője tárol. Arra jók, hogy az ön azonosítása nélkül is felismerjük, ha legközelebb visszatér hozzánk, pontosabban, ha újra az ön által most is használt böngészőprogramja látogat ide. Így tudja például a félbeszakadt látogatást vagy eljárás folytatni az oldalainkon. Ezt is használjuk a látogatási statisztikáknál és az oldalaink működésének jobbá tétele során. Fontos, hogy ez alapján sem ismerhetjük meg az ön kilétét. Ha nem szeretné az ilyen „sütik” használatát, úgy böngészőprogramjában azt le tudja tiltani – forduljon böngészőprogramja súgójához a részletekért.

A sütik jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Google Analytics

Ez az oldal a Google Analytics nevű látogatáselemző rendszert használja. Ezt számunkra a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") biztosítja. A Google Analytics is használ „sütiket” a működéséhez. A sütik tartalma a Google-höz kerülhet, de az Ön IP címe még az EU-ban működő rendszereken törlésre kerül a továbbított adatokból. A Google az adatokat a PHARMAFLIGHT Zrt. részére dolgozza fel és számunkra teszi elérhetővé.

További információ elérhető itt:

https:support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu (Google Analytics adatvédelmi szabályok).

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

 • a tájékoztatáshoz való jog,
 • az adatok helyesbítéséhez való jog,
 • az adatok törléséhez való jog,
 • az adatok zárolásához való jog,
 • a tiltakozás joga.

Ön az adatkezelés időtartamán belül térítésmentesen tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A kezelt adatokról másolatot kap.

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse vagy kiegészítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre sem, ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:

-         ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;

-         ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Panaszkezelés

Az adatkezeléssel, annak bármelyik elemével kapcsolatban panaszt tehet nálunk, az adatvédelmi felelősnek címzett panasszal, amire mihamarabb válaszolunk. Adatvédelmi felelősünk elérhetősége a szabályzat végén olvasható. Amennyiben problémáit máshol is jelezni szeretné, úgy fordulhat az ön országa szerinti adatvédelmi hatósághoz az Európai Unión belül, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

Elérhetőségeink

PHARMAFLIGHT Zrt.
Levelezési cím: 4030 Debrecen, Szatke Ferenc u. 1.
Telefon: 06 52 870 270
E-mail: info@pharmaflight.hu

Elérhetőség kifejezetten adatkezeléssel kapcsolatos megkeresésekhez:

dpo@pharmaflight.hu  

Letölhető formátumok

Loading...
Loading...

Adatkezelési tájékoztató / GDPR

Az oldal sütiket használ. Kérjük olvassa el az adatvédelmi tájékoztatót és ha egyetért vele, fogadja el a Rendben gomb megnyomásával.

Részletes cookie (süti) lista

Az oldal sütiket használ. Kérjük olvassa el az Adatkezelési tájékoztatót és ha egyetért vele, fogadja el a Rendben gomb megnyomásával.

PHPSESSID
PHP belső használatára. Session azonosító, csak a böngésző bezárásáig él.

gtc_lang
Az oldal megjelenési nyelve. Az oldalon ez mindig HU vagy EN értékű. Az adminisztrációs rendszer használja. 1 hónapos lejáratú.

gtc_gdpr
GDPR elfogadási állapot, 3 hónapos lejárat.

GTC_ENTITY_user
Regisztrált felhasználóknak: ha be vagy jelentkezve hosszú távra, akkor ez egy egyedi azonosítót tartalmaz, amivel a felhasználó minden böngészőmegnyitáskor (vagy session lejáratkor) visszajelentkeztethető.